Kieszonkowe od ministra

Uwaga studenci stosunków międzynarodowych (I rok studiów drugiego stopnia oraz I, II i III rok studiów pierwszego stopnia); politologii (I rok studiów drugiego stopnia oraz I, II i III rok studiów pierwszego stopnia) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (I, II i III rok).

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prawo takie przysługuje studentowi, który:

* uzyskał w okresie zaliczonych lat średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,5;
* nie powtarzał roku w okresie zaliczonych lat studiów;
* posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie;

Osoby spełniające wszystkie powyższe warunki proszę o zgłoszenie do 16 września w pokoju 51 WNPiD wniosku (wraz z ksero wpisów do indeksu, opiniami, zaświadczeniami) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. 2006, nr 153, poz. 1093).

Dziekan WNPiD
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*